Legea in vigoare

 

I. Legea aflata in vigoare:

1. Legea 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privindcodul fiscal cu normele metodologice de aplicare:

A. Conform Titlul II “Impozit pe profit”, CAP. 2 “Calculul profitului impozabil” , ART. 21 “Cheltuieli” , ALIN. (4) “Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile” , LIT. p): http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299669


Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:

  1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» aceasta limita se determina potrivit normelor;
  2. 20% din impozitul pe profit datorat.


Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, sereporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

B. Conform Titlul III “Impozit pe venit”, CAP. 1 “Dispozitii generale’”, ART. 42 “Venituri neimpozabile” , LIT. f) :
sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat sunt venituri neimpozabile.

C. Conform Titlul III “Impozit pe venit”, CAP. 2 “Venituri din activitati independente”, ART. 48 “Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla”:
-> ALIN (3), LIT. d):
Nu sunt considerate venituri brute sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
-> ALIN (5), LIT. a):

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6) (Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.)

D. Conform Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”, CAP. 4 “Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei”, ART. 128 “Livrarea de bunuri”:
- pentru sponsorizarea in natura trebuie colectat TVA la valoarea care depaseste limita de 3 la mie din Cifra de Afaceri;
- pentru sponsorizarea in bani nu exista consecinte d.p.d.v.d. al TVA.

2. Legea nr. 32 /1994 privind sponsorizarea http://www.stiriong.ro/documente/282.html


Art. 1
(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) in cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.
Art. 2
Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau, din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.
Art. 3
Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.
Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.
Art. 4
(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de tele viziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).
Art. 5
(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
(3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.
(5) in cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.
Art. 6
Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.
Art. 7
Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.
Art. 8
4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.
Art. 9
(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.
Art. 10
(1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.
Art. 11
Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

 

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

Contul tau

Autentificare membru:

Evenimente

Niciun eveniment viitor!

Newsletter

Introdu numele, adresa ta de e-mail si selecteaza una sau mai multe grupe pentru a fi tinut la curent cu ultimele noutati!
captcha 

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2013 Asociata Turistica Ghizii Romaniei